Všeobecné obchodní podmínky
pro smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené se společností Viva Credit s.r.o.
Verze: 51. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) představují základní právní rámec práv a povinností pro právní vztahy ze Smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené mezi naší společností Viva Credit s.r.o. a Vámi jako naším klientem (dále jen „Smlouva“). Na základě této Smlouvy o úvěru jsme se Vám zavázali poskytnout Úvěr ve formě bezúčelového úvěru za splnění podmínek dohodnutých mezi námi a Vy se zavazuje peněžní prostředky ve výši Úvěru spolu s příslušným Úrokem a dalšími náklady za jeho poskytnutí v Termínu splatnosti vrátit. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a pracují s pojmy, které jsme se společně dohodli používat a které odpovídají pojmům užívaným v naší Smlouvě a tyto pojmy jsou dále definovány či vysvětleny.

    

1.2. Naše společnost je společnost Viva Credit s.r.o., IČ: 04233735, se sídlem Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244268 (dále jako „Společnost“). Předmět podnikání naší společnosti je poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.

1.3. Vy jako náš klient jste fyzická osoba uzavírající s naší Společností Smlouvu, čímž zároveň souhlasíte s tím, že tyto VOP jsou její nedílnou součástí.2. Vysvětlení a definice dalších pojmů

2.1. Bankovní účet znamená Váš bankovní účet či bankovní účet, k němuž máte dispoziční právo a skrze nějž provádíte platby spojené s Úvěrem;

2.2. Dlužná částka znamená celkovou částku, jež nám musíte splatit v Termínu splatnosti, tzn. součet Úvěru a Úroku a jejíž výše je uvedena ve Smlouvě v CZK i v EUR při použití Převodního kurzu

2.3. Dlužné poplatky se rozumí součet Úroku a případného Úroku z prodlení, Náhrady nákladů a Smluvní pokuty, jež jste povinen v daný okamžik naší Společnosti uhradit;

2.4 Dokumentace je soubor dokumentů, jež tvoří Smlouva a její přílohy, jimiž jsou:

2.4.1. tyto VOP,

2.4.2. Standardní informace o spotřebitelském úvěru,

2.4.3. Informace subjektům osobních údajů,

2.4.4. Vysvětlení k posouzení smlouvy,

2.4.5. Čestné prohlášení o výši příjmů a výdajů,

2.4.6. a také veškeré další přílohy, na něž Smlouva případně odkazuje. K veškeré Dokumentaci máte přístup skrz Váš Klientský profil, kde je tato Dokumentace k dispozici na trvalém nosiči dat ve Vašem Klientském profilu či na serveru naší Společnosti. Tuto Dokumentaci si můžete kdykoli také uložit ve Vašem počítači;

2.5. Internetové stránky znamená internetové stránky naší Společnosti na adrese https://www.viva-credit.cz;

2.6. Klientský profil znamená Váš osobní účet na našich Internetových stránkách, jež si vytvoříte v okamžiku, kdy odešlete žádost o Úvěr, či jež jste vytvořil na Internetových stránkách kdykoli předtím;

2.7. Kontaktní centrum znamená kontaktní centrum naší Společnosti, které je Vám k dispozici na telefonním čísle (+420) 284 093 574 nebo na emailu [email protected]

2.8. Osobní údaje jsou takové informace od Vás, jež umožňují, že Vaše totožnost mohla být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů (např. rodné číslo, jméno, příjmení, adresa místa trvalého pobytu, adresa faktického místa bydliště, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, číslo mobilního telefonu, číslo občanského průkazu a další);

2.9. Platební karta je nástroj určený k bezhotovostním platbám, která byla vydána bankou, u které je veden Bankovní účet a je s Bankovním účtem spjata a je opatřena Vašimi identifikačními údaji jako jejího držitele.

2.10. Prodloužení splatnosti je možnost, kdy v případě dočasné neschopnosti splatit celou Dlužnou částku v Termínu splatnosti a při současném uhrazení Úvěru, případně Úroku z prodlení nás můžete požádat o uzavření nové Smlouvy o úvěru, přičemž tento proces je podrobněji popsán v článku 5 těchto VOP;

2.11. Převodní kurz znamená pevně stanovený kurz, který se použije při převodu částky v Kč na měnu EUR a kurz při převodu EUR na Kč. Tento převodní kurz bude použit při převodu částek, jež jste povinen dle této Smlouvy zaplatit.

2.12. Poplatek za upomínání znamená součet poplatků, jež jste povinen zaplatit za úkony spojené s vymáháním Dlužné částky (Poplatek za upomínku SMS, Poplatek za e-mailovou upomínku a Poplatek za telefonickou upomínku). Tyto Poplatky za upomínání znamenají náhradu účelně vynaložených nákladů, jež jsme vynaložili v souvislosti s Vaším prodlením. Jednotlivá výše částí poplatků, jež tvoří Poplatek za upomínání je stanovená ve Smlouvě v CZK i v EUR při použití Převodního kurzu;

2.13. Smluvní pokuta je částka, kterou se nám zavazujete uhradit, pokud se ocitnete v prodlení s plněním Dlužné částky.

2.14. Termín splatnosti znamená den, do kterého musíte Dlužnou částku splatit a který je uveden ve Smlouvě;

2.15. Úrok je naše odměna za to, že jsme Vám poskytli Úvěr a jehož výše je uvedená ve Smlouvě. Úrok se počítá ode dne uvedeného ve Smlouvě, nikdy ne však dříve než ode dne uzavření Smlouvy;

2.16. Úrok z prodlení je úrok, jež jste povinen zaplatit, pokud neuhradíte Dlužnou částku řádně a v Termínu splatnosti a jehož výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů;

2.17. Úvěr znamená finanční prostředky, jež Vám byly poskytnuty na základě Smlouvy;

2.18. Zákon znamená zákon č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru;

2.19. Žádost znamená žádost o uzavření Smlouvy, již nám zašlete prostřednictvím Internetových stránek a která je Vašim závazným návrhem k uzavření Smlouvy.3. Proces uzavření Smlouvy

3.1. Žádost o Úvěr

3.1.1. Uzavření Smlouvy probíhá prostřednictvím Internetových stránek.

3.1.2. Na našich Internetových stránkách jsou dostupné veškeré Vám potřebné informace. Mimo jiné na nich máte možnost řádně prostudovat tyto VOP a další dokumenty. Pokud byste měl jakékoli dotazy, máte možnost obrátit se na naše Kontaktní centrum, kde Vám poskytneme veškeré podstatné informace.

3.1.3. Aby mohlo dojít k uzavření Smlouvy, musel jste navštívit naše Internetové stránky. Tam jste určil, o jakou výši Úvěru máte zájem a na jakou dobu si chcete Úvěr vzít.

3.1.4. Následně jste byl požádán o to, abyste nám sdělil Vaše kontaktní údaje a to jméno, příjmení, email a telefonní číslo.

3.1.5. Byl jste seznámen se základními vzory Dokumentace, informován jak budou zpracovávány Vaše osobní údaje, jež musíme zpracovávat při plnění povinností ze smlouvy a mohl jste se rozhodnou a udělit nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům a vyslovil jste souhlas se vzorovým zněním všech dokumentů a byl Vám zaslán identifikační SMS kód.

3.1.6. V dalším kroku jste nám sdělil Vaše další Osobní údaje jako Vaše rodné číslo, číslo občanského průkazu, adresu Vašeho trvalého bydliště, informace ohledně Vašeho zaměstnání, druh a výši Vašeho příjmu, číslo Bankovního účtu a další informace, pokud jste nám tyto informace již nesdělil dříve a současně jste byl požádán o zadání Vašeho identifikačního SMS kódu a zadáním a odesláním tohoto kódu jste opětovně vyslovil souhlas se zpracováním Osobních údajů a dále jste prohlásil, že jste se seznámil s těmito VOP a souhlasil jste být jimi vázán v rozsahu, který odpovídal našemu momentálnímu vztahu. Bez zadání tohoto SMS kódu nemůžete požádat o poskytnutí Úvěru.

3.1.7. Tímto krokem jste souhlasil s tím, abychom Vás také případně kontaktovali, zejména, abychom si potvrdili informace, jež jste nám již poskytl, a případně získali informace nové.

3.1.8. Byl jste upozorněn, abyste nahlédl do svého Klientského profilu, skrz který máte přístup k těmto VOP, vzorové smlouvě o úvěru, Souhlasu se zpracováním osobních údajů, vzoru standardních informací o spotřebitelském úvěru, Vysvětlení k posouzení smlouvy, vzor Čestného prohlášení o výši příjmů a výdajů a s těmito dokumenty jste se řádně seznámil.

3.1.9. Po těchto krocích musíme provést autorizaci Platební karty k Vašemu Bankovnímu účtu, abychom mohli v případě potřeby dané platby strhávat přímo z Vaší Platební karty a zároveň, abychom si ověřili Vaši totožnost a Vaši případnou schopnost splácet Úvěr. Je tedy třeba, abyste sdělil informace týkající se Vaší Platební karty. Budete tedy z našich Internetových stránek přesměrováni na platební bránu banky, kde zadáte šestnáctimístné číslo Platební karty, datum expirace, a CVC/CVV kód a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Tímto postupem autorizujete provedení platby ve výši 1,- Kč nebo 0,06 EUR (dle zvolené platební brány) na náš bankovní účet. V případě platby v Eurech bude použit převodní kurz Vaší banky.

3.1.10. Data o Vaší Platební kartě budou uložena na straně banky. Následně, pouze pokud spolu uzavřeme Smlouvu, se mohou strhávat peněžní prostředky, jež jste nám povinen zaplatit v souladu se Smlouvou z Vaší Platební karty, automaticky, jelikož nás tímto autorizujete k opakovaným platbám, bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty. Převody peněžních prostředků ve výši Dlužné částky a případných dalších plateb pak mohou být uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti provozující platební bránu. Citlivé vstupní údaje, které jste zadal do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Výše zmíněnou 1,- Kč nebo 0,06 EUR (dle zvolené platební brány) Vám samozřejmě ihned vrátíme prostřednictvím refundace částky ve prospěch Platební karty, kterou jste autorizoval platbu 1,- Kč nebo 0,06 EUR.

3.1.11. Jelikož je naší povinností ověřit si Vaši identitu a schopnost splácet Úvěr, pak je nutné, abychom této povinnosti dostáli. K tomuto ověření je nutné doložit:

3.1.11.1. Požádáme Vás o další prokázání Vaší identity skrz zaslání scanu Vašeho občanského průkazu a doložení příjmu; a

3.1.11.2. Pro prokázání Vašeho přijmu použijete nástroj Instantor, díky kterému se můžete přihlásit k Vašemu Bankovnímu účtu. Přihlášením se k Bankovnímu účtu přes nástroj Instantor jste zároveň dal souhlas s tím, že se na Vás boudou vztahovat Podmínky Použití Služby Instantor, jež jsou vydány společností Instantor AB sídlící ve Švédsku. Je Vaší povinností se s nimi seznámit a splnit veškeré povinnosti, které jsou Vám v těchto Podmínkách Použití Služby Instantor uloženy.

3.1.11.3. Budete také požádání o doložení výpisu z bankovního účtu kde je zřejmý Vás pravidelný příjem.

3.1.12. Dále jsme Vás požádali o vyplnění Čestného prohlášení o výši příjmů a výdajů. Je velmi důležité, abyste v tomto prohlášení uvedl veškeré Vaše příjmy a Vaše výdaje. Pokud totiž neuvedete správné údaje, nemůžeme Vám Úvěr poskytnout.

3.1.13. Pokud budeme mít jakékoli pochybnosti o Vaší identitě, či schopnosti splácet, pořádáme Vás o doložení dalších dokumentů tak, abychom si ověřili Vaši identitu a schopnost splácet.

3.2. Návrh uzavření Smlouvy

3.2.1. Po revizi informací a dokumentů, jež jsme od Vás obdrželi, ještě jednou posoudíme Vaši schopnost splácet Úvěr. Pokud se dle informací, jež máme k dispozici, máme důvod domnívat, že budete schopen Úvěr splácet, pak Úvěr předschválíme. Vy poté máte možnost o Úvěr požádat tak, že nám zašlete Vaši závaznou Žádost o takto předschválený Úvěr.

3.2.2. Pokud se domníváme, že Úvěr ve Vámi zvolené výši nebudete schopen splácet, pak Vám navrhneme jinou výši Úvěru a/nebo jiný Termín splatnosti. Pokud budete souhlasit s námi navrženou výší Úvěru, pak svůj souhlas vyjádříte tak, že nám zašlete Vaši závaznou Žádost.

3.2.3. Před zasláním závazné Žádosti budete mít skrz Váš Klientský profil k veškeré Dokumentaci, jež je nutná k uzavření Smlouvy, a v těchto dokumentech jsou náležitě vysvětleny podmínky sjednávaného Úvěru.

3.3. Uzavření Smlouvy

3.3.1. Vaše závazná Žádost k uzavření Smlouvy je na Internetových stránkách označena jako „Závazně žádám o půjčku“.

3.3.2. Pokud se rozhodnete závazně nás požádat o Úvěr, pak tím prohlašujete, že podané vysvětlení a Dokumentace jsou dostatečné, že jste obdržel Dokumentaci na trvalém nosiči dat, že podmínkám poskytnutí Úvěru rozumíte a že v případě potřeby doplňujících informací jste kontaktoval naše Kontaktní centrum. Dále tím prohlašujete, že souhlasíte se zněním Dokumentace a souhlasíte s tím, aby náš vztah byl řízen ustanoveními Dokumentace. Další informace můžete také nalézt na našich Internetových stránkách a ve svém Klientském profilu.

3.3.3. V Dokumentaci naleznete výši roční procentní sazby nákladů, jejíž výše je závislá na výši Úvěru, doby ode dne poskytnutí Úvěru do Termínu splatnosti a výši Úroku. Výše RPSN je počítána za předpokladu poskytnutí Úroku ke dni uzavření Smlouvy, splácení v jedné splátce ve výši Dlužné částky a bez pojištění.

3.3.4. Zasláním této závazné Žádosti zároveň prohlašujete, že jste se důkladně seznámil s Dokumentací v dostatečné době před přijetím nabídky, že jejímu obsahu rozumíte a souhlasíte s ní a že informace týkající se Vás v ní uvedené jsou pravdivé.

3.3.5. V případě, že byste měl výhrady se zněním Dokumentace, pak před přijetím naší nabídky nás kontaktujte prostřednictvím našich Internetových stránek popřípadě našeho Kontaktního centra a můžeme se dohodnout na jiném znění Dokumentace, jež Vám upravené v případě dohody zašleme.

3.3.6. Zasláním Žádosti dále prohlašujete, že veškeré informace Vámi poskytnuté jsou pravdivé a úplné. Zejména prohlašujete, že máte k Bankovnímu účtu dispoziční právo a že Platební karta je vedena na Vaše jméno.

3.3.7. Vaší závaznou Žádostí jste vázán po dobu sedmi (7) dnů. Během této doby můžeme kdykoli Vaši Žádost akceptovat či odmítnout a to oznámením učiněném v Klientském profilu a prostřednictvím e-mailu. Pokud během těchto sedmi dnů nebude Vaše Žádost akceptována či odmítnuta, pak ji můžete vzít kdykoli zpět informováním nás prostřednictvím Klientského profilu či skrze Kontaktní centrum.

3.3.8. Odesláním Žádosti také vyjadřujete souhlas s tím, že Smlouva bude prostřednictvím Internetových stránek uzavřena tak, že stisknutím tlačítka „Závazně žádám o půjčku“ na Internetových stránkách vyjádříte svoji vůli uzavřít s námi Smlouvu.

3.3.9. Pokud Vaši Žádost přijmeme, budeme Vás tak informovat prostřednictvím Klientského profilu a prostřednictvím emailu.

3.3.10. Přijetím Vaší nabídky, a tedy okamžikem vzniku Smlouvy, je ve smyslu občanského zákoníku podpis Smlouvy oběma stranami, k čemuž dochází oznámením naší Společnosti, že jsme Vaší Žádost přijali a to uvedením informace o schválení Vaší Žádosti v Klientském profilu a zasláním informace na Váš email, což bude potvrzeno tím, že dáme pokyn k převedení peněžních prostředků, odpovídajících výši Úvěru, na Váš Bankovní účet.

3.3.11 Převedením peněžních prostředků a poskytnutím Úvěru se rozumí okamžik zadání příkazu k jejich odepsání z našeho bankovního účtu za podmínky, že peněžní prostředky budou připsány na Bankovní účet.

3.3.12 Zasláním Žádosti výslovně žádáte, abychom zahájili plnění dle Smlouvy současně s jejím vznikem, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

3.4. Forma Smlouvy

3.4.1. Veškerá Dokumentace Vám byla poskytnuta před uzavřením Smlouvy. Okamžikem uzavření Smlouvy je finální verze Smlouvy uložena v Klientském profilu.

3.4.2. Dokumentace je Vám kdykoli dostupná k přečtení a případně i k tisku v Klientském profilu, což je místo, kam máte přístup pouze Vy.

3.4.3. Uzavřením Smlouvy jsme se dohodli, že uložení Dokumentace ve formátu PDF na pevných discích našeho serveru a/nebo v Klientském profilu, odkud si Dokumentaci můžete kdykoli stáhnout do svého počítače, vyhovuje požadavku na poskytnutí Dokumentace v písemné formě a na trvalém nosiči dat, jelikož tento způsob Vám umožňuje uchování informací určených Vám osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a zároveň Vám umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě.

3.4.4. Můžete nás samozřejmě kdykoli požádat a my Vám připravíme Dokumentaci v tištěné podobě.

3.4.5. Veškerou Dokumentaci uzavíráme pouze v českém jazyce. Je Vaší povinností se s Dokumentací řádně seznámit.

3.4.6. Veškerá Dokumentace i náš postup před uzavřením Smlouvy se řídí právem České republiky.

3.5. Poskytnutí Úvěru

3.5.1. Dnem poskytnutí peněžní částky odpovídající výši Úvěru je den, kdy byl zadán příkaz k odeslání peněžní částky ve výši Úvěru z našeho bankovního účtu nezávisle na dni, ke kterému byla peněžní částka připsána na Váš Bankovní účet, pokud se nejedná o Prodloužení splatnosti.

3.5.2. Naše Společnost převede peněžní prostředky odpovídající výši Úvěru zpravidla pouze v pracovní dny mezi 9:00 a 17:00. Žádosti, které budou doručeny mimo pracovní dobu, budou vyřízeny zpravidla následující pracovní den.

3.5.3. Poskytnutí peněžní částky odpovídající výši Úvěru a veškeré Vaše platby v souvislosti s Úvěrem a případné další platby, budou realizovány prostřednictvím uvedeného Bankovního Účtu a/nebo Platební karty, pokud nebudete hradit Dlužnou částku vložením hotovosti na pobočce banky.4. Proces splácení Úvěru

4.1. Splácení Úvěru

4.1.1. Poskytnutý Úvěr spolu s  Úrokem je splatný v Termínu splatnosti, jež je specifikován ve Smlouvě. Splatit Úvěr můžete buď zasláním finanční částky ve výši Dlužné částky na bankovní účet naší Společnosti či vložením hotovosti na náš účet či můžete splacení nechat na nás a to tím, že si požadovanou částku stáhneme z Vašeho Bankovního účtu. Formu splacení Úvěru si můžete zvolit následovně:

4.1.1.1. Buď do 16 hodin dne, na který připadá na Termín splatnosti, bude na bankovním účtu naší Společnosti připsána částka ve výši Dlužné částky pod správným variabilním symbolem, jímž je číslo Smlouvy;

4.1.1.2. Nebo se nemusíte procesem splácení vůbec zabývat a celý jej nechat na nás. Pro proces námi vyvolaného splacení Úvěru a plateb s ním spojených se uplatní tyto postupy:

4.1.1.2.1. Nezbytné je, aby v Termínu splatnosti byl na Vašem Bankovním účtu dostatek peněžních prostředků nutných k pokrytí výše Úvěru spolu se všemi uplatněnými poplatky a sazbami. Výše těchto plateb je specifikována ve Smlouvě.

4.1.2.2.2. Tyto platby si strhneme automaticky, jelikož jste nás již předtím autorizoval k opakovaným platbám, bez další nutnosti zadávat informace týkající se Platební karty.

4.1.1.2.3. Částku si strhneme sami prostřednictvím platební brány. Jelikož můžeme používat různé platební brány, pak můžeme částku strhnout buď v českých korunách (CZK) nebo v Eurech (EUR), což bude určeno dle platební brány, kterou použijeme.

4.1.1.2.4. Pokud strhneme částku v Eurech, pak dle Převodního kurzu, jež je uveden ve Smlouvě. Jelikož nechceme, abyste byl nucen nést riziko změny kurzu, pak toto riziko neseme my. Prakticky to znamená, že budeme požadovat stržení takové částky v Eurech, jež se bude rovnat Dlužné částce vydělené převodním kurzem uvedeném ve Smlouvě. V tomto případě budete tedy vždy při uzavření smlouvy vědět, kolik EUR budeme od Vás požadovat. Převodní kurz je navíc stanoven tak, aby byl pro Vás maximálně výhodný a zůstalo tomu tak i při méně výrazném pohybu kurzů, jelikož vycházíme při jeho stanovení z převodních kurzů bank, které používají při prodeji EUR, nikoli při jejich nákupu. Ve většině případů by se tedy mělo stát, že výsledná částka v Kč, jež se odepíše z Vašeho účtu, bude nižší než Dlužná částka v Kč, jež je vyjádřena ve Smlouvě.

4.1.1.2.5. Pokud strhneme Dlužnou částku v Eurech, tak neseme veškeré další poplatky, nicméně Vám mohou být účtovány poplatky dle sazebníku Vaší banky za platbu v cizí měně.

4.1.1.2.6. Platby budeme požadovat následujícím způsobem:

4.1.1.2.6.1. platbu ve výši Dlužné částky z Vašeho Bankovního účtu;

4.1.1.2.6.2. v případě, že na Vašem Bankovním účtu nebude dost prostředků, budeme požadovat část z celkové výše Dlužné částky, abychom získali alespoň část Dlužné částky v Termínu splatnosti a nerostla naše pohledávka za Vámi a do až do úplného splacení. Pokud se nám podaří získat alespoň tuto část Dlužné částky, nemá to vliv na celkovou splatnost a případnou Náhradu nákladů;

4.1.1.2.6.3. v případě, že budeme neúspěšní a že na Vašem Bankovním účtu nebude dostatek peněžních prostředků, pak budeme tyto požadavky na stržení části Dlužných částek opakovat do úplného splacení Dlužné částky a případně Poplatků za upomínání, Smluvní pokuty a Úroků z prodlení.

4.1.1.2.7. Pokud budete v Prodlení s úhradou Dlužné částky, pak nám udělujete souhlas, abychom dali příkaz ke stržení částky nejen ve výši Dlužné platby, ale jakékoli další částky, jež jste nám dle Smlouvy povinen zaplatit z Vašeho Bankovního účtu na náš bankovní účet a to i v Eurech.

4.1.2. V případě, že v Termínu splatnosti nebude na Vašem Bankovním účtu dostatek peněžních prostředků a ani neuhradíte Dlužnou částku jinak, dostáváte se do prodlení s úhradou Dlužné částky a případné části Dlužné částky a případných Úroků z prodlení, Smluvní pokuty a Poplatky za upomínání budou hrazeny v souladu se článkem 4.1.4 těchto VOP níže.

4.1.3. Uzavřením Smlouvy jste souhlasil s tím, že budete hradit své dluhy ze Smlouvy výhradně prostřednictvím Bankovního Účtu a/nebo Platební karty. Můžete ale také platit prostřednictvím bankovního převodu či vkladem peněžních prostředků na náš účet, nicméně pouze za předpokladu, že jste uvedl číslo Smlouvy jako variabilní symbol takové platby. Jinak můžeme mít potíže identifikovat takovou platbu jako platbu související se Smlouvou a můžeme Váš Úvěr vést jako nesplacený a to až do doby než nás budete prokazatelně kontaktovat a nám se podaří danou platbu identifikovat.

4.1.4. V případě, že v Termínu splatnosti obdržíme z Vaší Platební karty platbu či od Vás obdržíme platbu jinak, ale tato platba nepostačí k úhradě Dlužné částky, popř. na úhradu jakýchkoli dalších Dlužných poplatků, pak započítáme platbu v následujícím pořadí:

4.1.4.1. Úrok

4.1.4.2. Úvěr (jistina)

4.1.4.3. Náklady na vymáhání jakékoli částky

4.1.4.4. Poplatky za upomínání

4.1.4.5. Smluvní pokuta

4.1.4.6. Úrok z prodlení

4.2. Poplatek za upomínání a Úrok z prodlení

4.2.1. Naším cílem je, aby celá Dlužná částka byla splacena řádně a v Termínu splatnosti. Nicméně se může stát, že nebudete schopen splácet. V tom případě Vás žádáme o kontaktování našeho Kontaktního centra, abychom s Vámi mohli dohodnout případné změny plateb a mohli se domluvit i na výši případných dalších plateb.

4.2.2. Totiž v případě, že celá Dlužná částka nebude uhrazena v Termínu splatnosti, budeme po Vás požadovat Úrok z prodlení ve výši stanovené ve Smlouvě.

4.2.3. Aby nedocházelo k narůstání celkové pohledávky za Vámi, souhlasíte s tím, abychom Vám průběžně zasílali upozornění formou SMS zpráv, zpráv elektronické pošty či se Vám snažili dovolat na Vaše mobilní číslo. Bohužel tyto činnosti vyžadují velké finanční náklady na naší straně. Budeme proto za tato upozornění od Vás vyžadovat Poplatky za upomínání ve výši, jeř je uvedena ve Smlouvě. Výše Poplatku za prodlení je stanovena s ohledem na množství našich pokusů o kontakt s Vámi a připomenutí Vašeho dluhu vůči nám, přičemž zrcadlí naše reálné náklady, jež máme z důvodu snahy o kontakt s Vámi a vymožení Dlužné částky. Na požádání Vám sdělíme množství a druh těchto pokusů.

4.3. Reklamace

4.3.1. Může se stát, že Vy nám zašlete nějakou peněžní částku na úhradu Dlužné částky či pohledávky za Vámi, ale v mezidobí nám tato částku bude uhrazena prostřednictvím Vaší Platební karty či jiného způsobu. Pokud se to stane či pokud se stane, že z Vaší Platební karty bude odečtena vyšší částka, než jakou jste byl povinen zaplatit, obraťte se prosím se svou reklamací na e-mail [email protected], kde Vámi zaslaný požadavek bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů vyřešíme.

4.3.2. Pokud nám však bude na základě Vaší neoprávněné reklamace naúčtován jakýkoli poplatek od provozovatele platební brány či od banky, jsme oprávněni požadovat, abyste nám tento poplatek uhradili.

4.3.3. Pokud zjistíme, že evidujeme od Vás platby, jež jsou vyšší než Dlužná částka a další platby spojené s Úvěrem, pak Vám jakýkoli takový přeplatek ve výši 50 Kč a více vrátíme.

4.3.4. Pokud bude Váš celkový přeplatek do výše 50 Kč, pak je Vaší povinností nám zaslat na e-mail [email protected] emailovou zprávu, ve které vyčíslíte celkovou výši přeplatku a uvedete platby, ze kterých přeplatek vznikl, a my Vám částku bezodkladně vrátíme.5. Prodloužení splatnosti

5.1. Pokud se dostanete do situace, když zjistíte, že nebudete schopen splatit Dlužnou částku v Termínu splatnosti, pak jste oprávněn a zároveň povinen nás o tomto informovat prostřednictvím našeho Kontaktního centra.

5.2. Pokud zjistíme, že Vaše neschopnost splácet je pouze dočasná, tak Vám můžeme navrhnout Prodloužení splatnosti Dlužné částky. To znamená, že Vám navrhneme uzavření nové Smlouvy o úvěru.

5.3. Pokud Vám navrhneme uzavření nové Smlouvy o úvěru dle tohoto článku 5 VOP, pak musíte:

5.3.1. do Termínu splatnosti uhradit Úrok, jež jste byl povinen dle Smlouvy zaplatit, pokud ještě Termín splatnosti nenastal; nebo

5.3.2. musíte do 5 dnů ode dne, kdy jsme Vám uzavření nové Smlouvy o úvěru navrhli, uhradit Úrok a případné Úroky z prodlení, Smluvní pokutu, Poplatky za upomínání (Dlužný poplatek) pokud je již po Termínu splatnosti. Veškeré tyto Dlužné poplatky jsou uvedeny ve Vašem Klientském profilu.

5.4. Poté s Vámi uzavřeme novou Smlouvu o úvěru, přičemž v tomto případě finanční částka odpovídající Úvěru dle této nové Smlouvy o úvěru bude započtena přímo na Váš Úvěr vyplývající z původní Smlouvy.

5.5. O tomto budete informován na svém Klientském profilu, kde budete mít možnost požádat o Prodloužení splatnosti a ve kterém naleznete veškerou dokumentaci související s novou Smlouvou o úvěru.

5.6. Veškeré Dlužné poplatky dle tohoto článku VOP musíte uhradit v termínech uvedených v tomto článku VOP, přičemž v tomto termínu musí být tyto Dlužné poplatky připsány pod správným variabilním symbolem na našem bankovním účtu či v termínu dle článku 5.3.1. či 5.3.2. těchto VOP, jinak musí být na Vašem Bankovním účtu dostatek finančních prostředků, které nám umožní získat částku ve výši Dlužného poplatku.

5.7. Vaší žádostí o Prodloužení splatnosti a následným obdržením částky ve výši Dlužných poplatků na našem bankovním účtu dojde k uzavření nové Smlouvy o úvěru za podmínek stanovených v této nové Smlouvě o úvěru. Spolu s novou Smlouvou o úvěru obdržíte veškerou Dokumentaci, ke které budete mít přístup skrz svůj Klientský profil.

5.8. Úvěr dle nové Smlouvy o úvěru obdržíte v momentě, kdy Váš původní Úvěr bude ve stavu „Splaceno“ na Vašem Klientském profilu.

5.9. 1.1. V případě Prodloužení splatnosti s Vámi uzavřeme novou Smlouvu o úvěru, přičemž původní Dlužná částka bude splacena z Úvěru poskytnutým uzavřením nové Smlouvy o úvěru a tím, že uhradíte Dlužné poplatky. V případě uzavření nové Smlouvy o úvěru po Prodloužení splatnosti se proces uzavření Smlouvy řídí dle tohoto článku 5 těchto VOP.6. Odstoupení od Smlouvy

6.1. Od Smlouvy můžete odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy.

6.2. Od Smlouvy můžete odstoupit podle odstavce 1 v písemné formě na adresu naší společnosti uvedené ve Smlouvě či zasláním odstoupení, jež požaduje vešker podstatné náležitosti na náš email [email protected] Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno poskytovateli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. Náklady na odstoupení od Smlouvy ponesete Vy.

6.3. Odstoupením od Smlouvy se Úvěr od počátku ruší.

6.4. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, jste nám povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit

6.4.1. Částku ve výši Úvěru (jistinu),

6.4.2. Úrok ve výši, na kterou by nám vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je Úvěr splacen, a

6.4.3. případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, které Vám v případě jejich existence, sdělíme ve Vašem Klientském profilu.7. Předčasné splacení Úvěru

7.1. Jste oprávněn Úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv do Termínu splatnosti. Musíte nás pouze dopředu písemně informovat o tomto Vašem úmyslu. Stačí nám zaslat email na [email protected] či dopis na adresu naší Společnosti, jež je uvedena výše.

7.2. V takovém případě máte právo na snížení celkových nákladů Úvěru o výši nákladů, které byste byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení Úvěru.

7.3. Pro případ předčasného splacení Úvěru máme právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které nám vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením.

7.4. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše Úvěru.8. Vaše odpovědnost

8.1. Máme právo vymáhat náhradu újmy na majetku (škody) a nákladů, jež nám vznikly při vymáhání pohledávek za Vámi.

8.2. Jste nám také povinen nahradit škodu, která nám vznikla na základě toho, že jste nám poskytl nepravdivé či neúplné informace či tím, že jste porušil svou jakoukoli jinou povinnost.9. S1. Zpracování Osobních údajů

9.1. Naše společnost po Vás nevyžaduje, abyste jí udělil souhlas se zpracováním osobních údajů. Z tohoto důvodu je součástí dokumentace pouze Informace subjektům osobních údajů, přičemž v tomto dokumentu se dozvíte jaké informace, které se Vás týkají zpracováváme, jelikož jsme k tomu povini tím, že jsme spolu vstoupili do smluvního vztahu. Také jste seznámen s tím, kdo pro nás Vaše osobní údaje zpracovává a kdo tedy má k nim přístup.

9.2. Pokud budete chtít, pak nám můžete udělit i souhlas se zpracováním osobních údajů a to nad rámec naší smluvní povinnosti, tím, že zaškrtnete políčko „sohlasím se zpracováním osobních údajů“. V tomto případě Vás žádáme, abyste se s tímto dokumentem řádně seznámil, abyste znal svá práva, která můžete poté uplatňovat.

9.3. Zadáním osobních údajů třetích osob prohlašujete, že pokud jste nám se žádostí nebo Smlouvou poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s jejich poskytnutím naší společnosti pro potřeby poskytnutí spotřebitelského úvěru Vaší osobě.10. Řešení sporů

10.1. Naším zájmem je vyřešit jakýkoli spor s Vámi či stížnost smírně, a předejít tak řešení u jakéhokoli třetího orgánu. V případě jakékoli stížnosti nás proto neváhejte kontaktovat.

10.2. Nicméně pro případ sporu ze Smlouvy nebo souvisejících právních vztahů bude rozhodovat místně a věcně příslušný soud.

10.3. Máte také možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 (http://www.finarbitr.cz/cs/).11. Důležité informace

11.1. Veškeré informace požadované Zákonem Vám poskytneme bezplatně a to na trvalém nosiči dat.12. Ostatní ustanovení

12.1. Přístupové údaje ke Klientskému profilu jste povinen uchovávat na bezpečném místě, odděleně od svých osobních dokladů, zabránit jejich zneužití neoprávněnými osobami, zamezit přístupu třetích osob k těmto údajům a přijmout dostatečná opatření na jejich ochranu. V opačném případě zcela odpovídáte za škodu způsobenou zneužitím těchto informací.

12.2. Tímto výslovně souhlasíte s tím, abychom kdykoliv postoupili svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část jakékoli třetí osobě. Vy nesmíte postoupit svá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou či jejich část postoupit na jinou osobu bez našeho písemného souhlasu.

12.3. Prohlašujete, že nejste politicky exponovanou osobou.